asociación de empresarios da pequena e mediana empresa de pontevedra aempe
  Inicio   |   Xunta directiva    |   Comunicación   |   Servizos   |   Formación   |   Bolsa de emprego   |   Asociarse   |   Contactar  
solicitar / recuperar clavesolicitar / recuperar clave
   asociado:
   
   Contrasinal:
   
   
 
   REUNIÓN EXCLUSIVA PARA XERENTES E EMPRESARIOS: ¡MELLORA A TÚA PRODUCTIVIDADE!
   Xornadas Formativas
   CURSOS
   Cursos Plan AFD
   Homologacións AEMPE
   Taller de integración Socio-Laboral para inmigrantes extracomunitarios
 
 
Formación   Cursos Plan AFD


CURSOS PLAN AFD  

ampliar

Accións formativas dirixidas prioritariamete a traballadores e traballadoras desempregados e desempregadas (AFD)

A continuación se expoñen os cursos que AEMPE pode impartir ao contar coa homologación da Consellería de Traballo e Benestar.
O mes de agosto dará comezo o curso "Axente comercial" de 473 horas.

Data prevista de selección de candidatos o 21 de agosto de 2012.Interesados dirixirse á oficina de emprego para solicitar o curso.

Mércores 18 xullo 2012

 

a) Empregado de oficina  

ampliar

Especialidade  ADGA10

790 Horas 

Obxectivo do curso: realizar labores administrativas relativas á xestión comercial, financeiro-contables, e de persoal, desenvolvendo o rexistro, procesamento, arquivo e transmisión da información na oficina.

    documentación  
DescargaDescarga do programa do curso

subirb) Administrativo Comercial  

ampliar

Especialidade ADGA30

800 Horas 

 Obxectivo do curso: levar a cabo a xestión administrativa de aprovisionamentos e comercialización, desenvolvendo as correspondentes técnicas administrativas especificas e os procesos de rexistro, proceso, arquivo e transmisión da información das devanditas áreas.

    documentación  
DescargaDescarga do programa do curso

subirc) Xerente de Pequeno comercio  

ampliar

Especialidade COMD10

720 Horas 

Obxectivos do curso: establecer a orientación estratégica na empresa, planificar a sua actividade e efectuar o seguimento da mesma, mediante o adecuado rexistro e xestión da información administrativo-contable. Dirixir e supervisar as tarefas de vendas,animación e aprovisionamento do punto de venda mediante a adecuada coordinación e control do equipo humano, dacordo os criterios e políticas correspondentes previamente establecidos.

    documentación  
DescargaDescarga do programa do curso

subird) Auxiliar de Comercio Exterior  

ampliar

Especialidade COME10

450 Horas 

Obxectivos do curso: capacitar no dominio das técnicas e actividades que permitan realizar os trámites administrativos precisos para a importación-exportación de mercaderías, e cumplimentar a documentación relativa o transporte, seguro e cobro/pago das operacións: así como manter actualizado o sistema de información e rexistro adminitrativo da actividade e contribuir a manter as comunicacións da empresa co estranxeiro.

    documentación  
DescargaDescarga do Programa do curso

subire) Axente Comercial  

ampliar

Especialidade COMV20

435 Horas 

Obxectivo do curso: adquirir os coñecementos precisos para promover, negociar e concretar operacións mercantiles, no nome e por conta de unha ou varias empresas, calquera que sexan as características contractuais con que se realice o seu cometido. Levar a xestión administrativo-contable pertinente de acordo coa  legislación vixente.

    documentación  
DescargaDescarga do programa do curso

subirf) Vendedor Técnico  

ampliar

Especialidade CMV30

420 Horas

Obxectivo do curso: capacitar no dominio das técnicas e actividades que permitan vender productos que precisan un coñecemento técnico, visitando e/ou atendendo o cliente, orientando e asesorando, e cerrando a operación; así como colaborar na política comercial da empresa.

    documentación  
DescargaDescarga do programa do curso

subirg) Técnico de Comercio Exterior  

ampliar

Especialidade COMX01

300  Horas 

Obxectivos do curso: adquisición de coñecementos específicos coa integración das disciplinas que afectan a área de comercio internacional na empresa, capacitando os alumnos para afrontar as responsabilidades relativas a dito departamento.

    documentación  
DescargaDescarga do Programa do curso

subirh) Técnico de Formación  

ampliar

Especialidade SSCF40

360 Horas

Obxectivos do curso: analizar as características do contexto sociolaboral, colaborando na elaboración de proxectos e programas de formación. Organizar, xestionar e evaluar accións formativas e recursos humanos. Deseñar medios didácticos e instrumentos para promocionar accións de formación e orientar sobre os recursos de emprego e mellora profesional, dentro dun marco de calidade e innovación permanente.

    documentación  
DescargaDescarga do Programa do curso

subiri) Xestión contable e xestión ADM  

ampliar

Especialidade ADGD0108

630 Horas 

Obxectivos do curso: efectuar a xestión administrativa contable-fiscal asegurando o mentemento actualizado do sistema de información e arquito da documentación, e realizando as xestións administrativas dos procedementos previsto no plan global de auditoria.   documentación  
DescargaDescarga do programa do curso

subirj) Xestión integrada de recursos  

ampliar

 Especialidade ADGD0208

760Horas 

Obxectivo do curso: realizar a xestión administrativa das actividades vinculadas a administración de recursos humanos e da información derivada no marco dunha organización, dacordo cos obxectivos marcados, as normas internas establecidas e a legislación vixente.   documentación  
DescargaDescarga do programa do curso

subirk) Asistencia á dirección  

ampliar

Especialidade ADGG0108

610Horas 

Obxectivos do curso: xestionar as informacións e comunicacións, internas e externas, realcionadas cos responsables e órganos da dirección empregando, nos casos que o precisen, a lingua inglesa e/ou outra lingua estranxeira, mantendo o obxectivo propio da secretaría de dirección, así como asistir á dirección no desenrolo e ejecución nas actividades de organización delegadas pola mesma, con visión global e pro-activadade, según os obxectivos marcados e as normas internas establecidas.   documentación  
DescargaDescarga do programa do curso

subirl) Actividades administrativas na empresa  

ampliar

Especialidade ADGG0208

800 Horas

Obxectivos do curso: realizar as operacións de recepción e apoio a xestión administrativa derivada das relacións có público ou cliente, interno ou externo, con calidade de servicio, dentro dún mismo ámbito de actuación e responsabilidades, empregando os medios informáticos e telemáticos, e no caso preciso unha lingua estranxeira, e aplicando os procedementos internos e a normativa vixente.   documentación  
DescargaDescarga do Programa do Curso

subir 
Nota LegalNOTA LEGAL